Avís Legal

INFORMACIÓ LEGAL

Que segons la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPD), la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveix de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), i el Reglament Europeu 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques sobre les dades de caràcter personal i la lliure circulació de les mateixes (en endavant Reglament Europeu 2016/679), FUSTES GAROLERA, SA, posa en coneixement dels usuaris els següents punts:

 • QUI SOM

La societat FUSTES GAROLERA, SA, amb domicili social a la carretera Girona a Sant Feliu de Guíxols, Km 14, a Cassà de la Selva (17244- Girona), amb direcció de correu electrònic info@fustesgarolera.com, amb CIF número A-17.080.573, inscrita en el Registre Mercantil de Girona, al volum 401, llibre 309, foli 37, secció 3ª i fulla 5799, inscripció 1ª, informa que és la titular del domini de la pàgina web www.fustesgarolera.com  

 • CONDICIONS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB

L’accés a la pàgina web www.fustesgarolera.com no implica, en si mateix, l’establiment de cap tipus de vinculació o relació comercial FUSTES GAROLERA, SA i l’Usuari.

L’ús d’aquesta pàgina web implica l’atribució de la condició d’Usuari.

Per a que l’Usuari d’aquesta pàgina web, www.fustesgarolera.com, de la qual és FUSTES GAROLERA, SA, pugui facilitar les seves dades de caràcter personal que es requereixen en el formulari de contacte que es troba en la pàgina web,  aquest usuari ha de ser major d’edat. Li informem que les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari, així com la seva direcció de correu electrònic, han sigut incorporats en un fitxer del qual és responsable y destinatari únic FUSTES GAROLERA, SA, amb la finalitat d’atendre les consultes i enviar-li la informació relacionada amb el servei que sigui del seu interès. 

 • TIPUS DE DADES QUE ES RECULLEN

FUSTES GAROLERA, SA, informa sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels Usuaris i clients que puguin ser recaptats per la sol·licitud de informació (a través del formulari de contacte existent en la pàgina web), per la contractació dels nostres serveis o per la recepció de correus electrònics sol·licitant informació o altres.

FUSTES GAROLERA, SA, recapta una sèrie de dades de caràcter personal per a poder gestionar la sol·licitud de feina que ens hagi fet arribar a través del formulari de contacte existent en la pàgina web de la seva titularitat i ús, a més també s’utilitzen per a poder informar-li sobre la varietat de serveis que oferim i que ens sol·licita. A continuació senyalem les categories de dades personals que recollim tant en el formulari, com posteriorment si finalment es porta a  terme la contractació dels nostres serveis, amb la finalitat anteriorment dita i com s’utilitzen.

Dades de contacte: es demanen i recullen les dades de contacte, com són el nom, cognoms, número de telèfon i la direcció de correu electrònic, per poder posar-nos en contacte amb vostè per a facilitar-li la informació que ens sol·licita, a més, per atendre qualsevol problema o consulta que ens faci, i per portar a terme les comunicacions entre ambdues parts en relació a l’estat i desenvolupament de la prestació dels nostres serveis pels quals ens hagi contractat.

La legitimació que s’ostenta pel tractament de les seves dades de caràcter personal, es basa per a gestionar l’ús i entrega de les seves sol·licituds de informació, pressupost i/o preus pels nostres serveis  que ens facin arribar a traves de correu electrònic o altres a través del nostre formulari que es troba en la nostra pàgina web, també, i que se’ls contestarà del mateix mode.

En virtut de la LOPD i el  Reglament Europeu 2016/679, les dades personals que l’Usuari de la pàgina web faciliti a través del formulari de contacte contingut en la mateixa o be per la recepció de correus electrònics enviats per l’Usuari, amb la finalitat de poder atendre a la sol·licitud realitzada pel mateix, com són les peticions de de informació sobre els nostres serveis i productes en relació ala comercialització de tot tipus de fustes i derivats, l’elaboració de pressupostos, consulta de preus, entre altres, s’adverteix a l’Usuari que amb l’acceptació de que entén i accepta aquest Avís Legal quan procedeix a l’enviament del formulari de contacte sol·licitant informació com s’ha dit anteriorment, l’Usuari autoritza expressament a FUSTES GAROLERA, SA, per a que aquesta pugui tractar les seves dades personals amb la única finalitat de prestar els serveis que es sol·liciti per l’Usuari, a més d’atendre a la sol·licitud de informació que aquest li faci arribar, com també l’autoritza per utilitzar com a mitjà de comunicació amb l’Usuari les dades de contacte de correu electrònic que faciliti, amb la única finalitat de prestar els serveis que es sol·licitin per l’usuari.

FUSTES GAROLERA, SA, informa que tenen implantades les mesures de seguretat de índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, segons el que preveu la LOPD i el  Reglament Europeu 2016/679.

També FUSTES GAROLERA, SA vol informar als usuaris de la seva pàgina web que en tot moment podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació, a la portabilitat i a l’oblit, en els termes establerts en la LOPD i en els articles 15 a 23 del Reglament Europeu (EU) 2016/679, mitjançant l’enviament d’escrit dirigit presencialment o per correu postal al domicili social de FUSTES GAROLERA, SA, amb CIF número A-17.080.573, situat al carretera Girona a Sant Feliu de Guíxols, Km 14, a Cassà de la Selva (17244- Girona), adjuntant DNI, o bé, també es via correu electrònic dirigit a la direcció electrònica de FUSTES GAROLERA, SA: info@fustesgarolera.com. També s’informa de la possibilitat de interposar queixes davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 • POLÍTICA DE CESSIÓ DE DADES PERSONALS

FUSTES GAROLERA, SA, informa que totes les dades personals facilitades pels Usuaris i client, a través del formulari de contacte de la pàgina web o be per la recepció de correu electrònics enviats pel mateix o les que es facilitin per la prestació de qualsevol prestació de serveis que ens sol·liciti, no seran cedits a tercers, excepte que aquesta cessió estigui sota l’obligació legal o quan la prestació del servei sol·licitat impliqui de forma necessària la participació d’una altra empresa per a poder complir amb aquest servei, com a suport per a seva realització i compliment, pel que es portaria a terme una cessió de dades persones amb la finalitat única de suport de la tercera empresa per a poder complir amb el servei que ens han sol·licitat. 

FUSTES GAROLERA, SA es compromet a utilitzar les dades personals recollides en aquest formulari i les facilitades posteriorment en relació a la prestació dels serveis de comercialització de tot tipus de fusta i derivats, únicament per a la finalitat anteriorment mencionada i a tractar-les amb el degut deure de secret i confidencialitat, a més de complir amb les corresponents mesures de seguretat que la normativa vigent requereixi per garantir la seguretat de les mateixes.

L’usuari haurà de donar el seu consentiment exprés per a que FUSTES GAROLERA, SA, pugui tractar les seves dades de caràcter personal d’acord amb les condicions descrites, quan faci ‘’clic’’ a l’enllaç sota del formulari de contacte, acceptant les condicions d’ús y política de privacitat (Avís Legal), i només així podrà enviar el formulari.

 • PERÍODE DE TEMPS DURANT EL QUAL ES CONSERVEN LES DADES

FUSTES GAROLERA, SA, tractarà i conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per complir amb la relació contractar o de prestació de serveis que uneix a ambdues parts, és a dir, mentre duri la condició com client i/o Usuari, per tant, nomes durat el temps estrictament necessari es conservaran i fins que finalitzi la finalitat per la qual es van recaptar, o segons el cas, fins que exerceixi els drets d’oposició, cancel·lació o a l’oblit. 

Tot i l’apartat anterior, es conservaran les dades personals guardant-les de forma totalment segura durant el temps pel qual pogués sorgir reclamacions i/o responsabilitats derivades de la gestió dels serveis i del tractament de les dades. Una vegada acabar el referit període, s’eliminaran les dades. 

 • QUINS SÓN ELS SEUS DRETS I COM POT EXERCIR-LOS.

També FUSTES GAROLERA, SA, vol informar als usuaris de la seva pàgina web que en tot moment podran exercir els següents drets en relació a les dades de caràcter personal que ens hagi facilitat:

 1. Dret d’accés que li permet sol·licitar i obtenir gratuïtament informació de les seves dades personals sotmeses a tractament, l’origen de les referides dades així com les comunicacions realitzades o que es preveuen fer de les mateixes (article 15 Reglament Europeu 679/2016).
 2. Drets de rectificació, a la cancel·lació i oposició, que li permet rectificar o cancel·lar les seves dades personals quan tingui constància de que són incorrectes, inexactes, inadequades o excessives (article 16, 17 i 21 Reglament Europeu 679/2016).
 3. Dret a la limitació, que li permet que no es realitzi el tractament de les seves dades personal sobre una part concrets de les mateixes, quan les referides dades siguin inexactes si es confirma la dita inexactitud, quan el tractament no sigui lícit, quan el responsable ja no necessiti les dades personals pels fins/objectius del tractament, i/o quan es faci valer un interès legítim (article 18 Reglament Europeu 679/2016).
 4. Dret a la portabilitat, dret a rebre les seves dades personals que hagi facilitat i pugui sol·licitar el seu trasllat en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànic, per a que pugui ser transmès a un altre encarregat del tractament sense que ho pugui impedir a l’encarregat del tractament al que es sol·liciti aquest dret (article 20 Reglament Europeu 679/2016).
 5. Dret a l’oblit, supressió de les dades personals de l’interessat sense cap dilació, sempre i quan les referides dades personals ja no siguin necessàries conforme a la seva finalitat, es retiri el consentiment exprés de l’interessat, quan s’exerceixi el dret a oposició sobre les mateixes o siguin tractades de forma il·lícita i també quan es doni el cas que aquestes dades ja no siguin necessàries per les finalitats per les quals varen ser recollides i/o quan s’hagin de suprimir per complir amb l’obligació legal (article 17 Reglament Europeu 679/2016).

Aquests drets s'estableixen en els articles 15 a 23 del Reglament Europeu (EU) 2016/679, i els poden exercir a través de l'enviament d'un escrit dirigit presencialment o per correu postal al domicili social de FUSTES GAROLERA, SA, amb CIF número A-17.080.573, situat a la carretera Girona a Sant Feliu de Guíxols, Km 14, a Cassà de la Selva (17244- Girona), adjuntant DNI, o bé, a través de correu electrònic a l'adreça electrònica de: info@fustesgarolera.com. També s'informa de la possibilitat d'interposar queixes davant l'autoritat competent de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

 • COMUNICACIONS I CORREUS COMERCIALS

Per a la comunicació amb FUSTES GAROLERA, SA, l'Usuari haurà de dirigir-se a l'adreça postal i/o electrònica a dalt indicada. En tot cas, les comunicacions de FUSTES GAROLERA, SA, cap a l'Usuari es realitzaran de conformitat amb les dades de contacte aportats o facilitats pel mateix en el formulari de contacte. Expressament, com anteriorment ja s'ha dit en aquest Avís Legal, l'Usuari accepta la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a l'intercanvi d'informació i la remissió de comunicacions amb FUSTES GAROLERA, SA, si accepta que ha entès i que està d'acord amb aquest Avís Legal abans d'enviar el formulari de contacte amb les seves dades (cosa diferent passa amb el cas d'acceptació o no de correus comercials com anteriorment ja s'ha explicat en aquest Avís Legal).

Encara que aquest consentiment exprés podrà ser a tot moment revocat per l'usuari, mitjançant l'enviament per escrit dirigit al domicili social de FUSTES GAROLERA, SA, que abans ha estat referenciat, o al correu electrònic de la mateixa: info@fustesgarolera.com

D'acord amb la LSSICEFUSTES GAROLERA, SA, duu a terme l'enviament de correus comercials via correu electrònic per a la publicitat de la seva empresa, només duu a terme comunicacions amb els Usuaris i/o clients relacionades amb la prestació de serveis que uneix a ambdues parts.

 • RESPONSABILITATS

Amb la voluntat de millorar la pàgina webwww.fustesgarolera.com, es reserva el dret de modificar, eliminar o afegir tots els continguts i serveis que consideri oportuns, com també la forma i la posició en què aquests apareixen localitzats. FUSTES GAROLERA, SA, no autoritza la utilització dels seus continguts en altres pàgines webs, per tant, no s'autoritzen presentacions de continguts d'aquest lloc web en una altra diferent a www.fustesgarolera.com

FUSTES GAROLERA, SA, actua amb la màxima diligència possible, i declara que les dades i informacions continguts a la pàgina web estan actualitzats, per això, realitza els màxims esforços per evitar errors en els continguts que es publiquen en el lloc web. Tots els continguts que s'ofereixen a través del lloc web es troben actualitzats, reservant-se  FUSTES GAROLERA, SA, la facultat de poder modificar-los en qualsevol moment.

FUSTES GAROLERA, SA ofereix enllaços, directe o indirectament, a recursos o llocs d'Internet que es troben fora del present lloc web. La presència d'aquests enllaços en el lloc web té una finalitat informativa.

FUSTES GAROLERA, SA, no es fa responsable en cap concepte dels danys i responsabilitats que es puguin derivar de l'ús il·legal o indegut de la pàgina web de la seva titularitat, com també dels quals es puguin derivar de l'accés, captació i/o ús per part de tercers dels continguts d'aquesta. Per tant, no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts que puguin aparèixer al Portal proporcionats per tercers.

FUSTES GAROLERA, SA declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, segons l'estat de la tècnica i de la tecnologia, per garantir el funcionament de la seva pàgina web i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

Els usuaris es comprometen a fer un ús correcte dels continguts i els serveis que FUSTES GAROLERA, SA, pugui oferir en seu pàgina web i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la normativa legal. FUSTES GAROLERA, SA, es reserva el dret d'exercir totes les accions civils i penals necessàries si detecta un incompliment de les condicions anteriors o qualsevol ús indegut dels continguts presentats en aquesta web.

També vol informar FUSTES GAROLERA, SA, que la informació continguda a la seva pàgina web (presentació, configuració, continguts del web, etc.) podrà actualitzar-la, modificar-la o també podrà ser eliminada sense previ avís de la mateixa, encara que sempre respectarà totes les previsions legals de la informació. FUSTES GAROLERA, SA, no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc web.

Queda prohibida qualsevol comunicació o transmissió de continguts que infringeixi els drets de tercers i el contingut dels quals sigui amenaçador, obscè, difamatori, pornogràfic, xenòfob, atemptatori contra la dignitat de la persona o els drets de la infància, la legalitat vigent o qualsevol conducta que inciti o constitueixi la realització d'una ofensa penal.

Així mateix queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error, infringir drets de tercers, tinguin caràcter ofensiu i/o que tinguin caràcter il·lícit, en particular els continguts que es trobin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial, pertanyents a terceres persones, quan no comptin amb l'autorització del titular dels drets, siguin considerats com una cas de publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i/o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pogués danyar o impedir el funcionament de la pàgina web, de la xarxa, equips informàtics de FUSTES GAROLERA, SA o tercers i/o l'accés a la pàgina web de la resta d'usuaris.

FUSTES GAROLERA, SA no garanteix que els serveis de la pàgina web siguin ininterromputs, oportuns, assegurances o lliures d'error, ni s'ofereix cap garantia pel que fa als resultats que es puguin obtenir de l'ús dels serveis o de la precisió o fiabilitat de qualsevol informació obtinguda. No es controlen, ni es fan propis, ni es garanteix l'exactitud, qualitat, veracitat, fiabilitat o idoneïtat de les informacions i serveis facilitats o prestats per tercers a través del lloc web. D'igual forma, no controla i no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius en els continguts o serveis facilitats o prestats per tercers a través del lloc web.

FUSTES GAROLERA, SA tampoc es responsabilitza del contingut dels llocs web als quals enllaça fora de la seva pàgina. Tampoc serà responsable de qualsevol dany o pèrdua que pugui sorgir per la connexió o per l'ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible en els llocs web als quals es dirigeixin els enllaços. Tampoc FUSTES GAROLERA, SA pot garantir la disponibilitat i el correcte funcionament dels enllaços a altres llocs web.

FUSTES GAROLERA, SA es reserva el dret a suspendre o cancel·lar l'accés en el cas que tingui coneixement que el seu lloc web s'utilitzi per incomplir qualsevol llei aplicable o les normes d'ús habituals en internet, o bé si s'utilitza el seu domini en relació amb una activitat il·legal, així com si es rep notificació en aquest sentit emès per una autoritat competent o en els altres supòsits contemplats per la legislació vigent.

 • PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Els continguts i elements (textos, imatges, dissenys gràfics, vídeos, àudios, logotips, estructura, presentació del contingut…) que formen part de la pàgina web, pertanyen a FUSTES GAROLERA, SA i són utilitzats sobre la base d'una finalitat publicitària i d'informació sobre els seus serveis i productes en relació a la seva activitat, i queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta pàgina web, i de qualsevol dels seus contingut sense el permís explícit i per escrit de FUSTES GAROLERA, SA, la qual es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

Aquests continguts que alberga la pàgina web titularitat de FUSTES GAROLERA, SA, es troben protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. Es prohibeix la modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts de la pàgina web, si no es té l'autorització del titular dels corresponents drets o es troba legalment permès. L'accés a la pàgina web no suposa en cap cas adquisició per part dels usuaris de dret de propietat algun sobre els continguts que figuren en el mateix. Les referències a marques comercials o marques registrades o signes distintius, ja siguin titularitat de FUSTES GAROLERA, SA o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de FUSTES GAROLERA, SA o els seus legítims propietaris. A cap moment, excepte manifestació expressa l'accés o ús de la pàgina web i/o dels seus continguts, confereix a l'usuari dret algun sobre les marques, logos, i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.

 • CANVI DE NORMATIVA.

FUSTES GAROLERA, SA, es reserva el dret a poder modificar aquesta NOTA LEGAL, sobre la política de privacitat i comercial, amb l’objecte i finalitat de poder adaptar-la a qualsevol modificació legislativa o nova legislació sobre la matèria.

 • LEGISLACIÓ APLICABLE.

Per a totes aquelles qüestions sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús FUSTES GAROLERA, SA, es reserva, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'Usuari i el titular de la pàgina web, FUSTES GAROLERA, SA, en particular el coneixement de qualsevol discrepància i/o diferències que puguin sorgir, es regirà i resoldran de conformitat amb l'establert en la normativa espanyola relativa a la legislació aplicable i jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur, l'Usuari i FUSTES GAROLERA, SA, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili de FUSTES GAROLERA, SA previst en l'inici d'aquest Avís Legal.

Tens dubtes?